Our Privacy Policy and Terms and Conditions have recently been updated and come into force on May 22, 2018. Read these documents in full to make sure you understand how Automotodrom Grobnik collects, uses, and discloses your information. Click below to view this site. If you have read these policies and do not agree with them, or do not want your information to be used in this way, close this page. For more information on how to update your information, please review the Privacy Policy.

PRIVACY STATEMENT

We appreciate your interest in our website at www.grobnik.hr and our company. We take the protection of your personal information, which during your visit to our website is collected and processed, very seriously. We have adopted technical and organisational steps to ensure that our company and our external service providers comply with the provisions of the Data Protection Act. In this part of our website, we would like to inform you about the scope, nature and purpose of the collection and use of personal information that you share with us including its processing and application.

 1. COLLECTION AND PROCESSING OF DATA

  “Personal data” is information about you as an individual. This includes details such as your name, address, phone number and email address.

  Generally, you can visit our website without having to leave any personal information, for instance, when you simply want to learn more about our services by clicking on the corresponding webpages. In this way, we record all accessing of our website and downloading of any files stored on our website. These recorded log files are then used in internal systems and statistics. Our log records note the filenames accessed, date and time of access, amount of data transferred, whether access was successful, the web browser and domain used for accessing. This process does not transfer any personal data from your computer, and the data recorded by the system are stored separately from all personal data that you make available to us. We also note the IP addresses of computers that access our site.

  In some cases, however, we need your name and address including other details to ensure the provision of the services you request. These other items of personal information are recorded and stored only if you have given voluntarily provided us with such information. An example of this is when sending an enquiry, when registering on our website, making a booking of date (or by sending an enquiry) and the like.

  You may withdraw consent for the use of your personal information at any time. To do so, please contact us.

 2. SPECIFIC PURPOSE, USE AND SHARING OF PERSONAL DATA

  If you provide us with your personal information, we only use it to respond to your enquiries, to process your questions about our services, or to allow you to access information and offers related to particular items. Any use of your personal information must be in accordance with the law.

  We will collect, process and use personal information that you provide to us online only for the purposes previously notified by us. Your personal information will be transferred or communicated to third parties only if necessary for undertaking one of the activities mentioned in Paragraph 1. Such third parties are prohibited from using personal information for other purposes.

  Personal information about our customers will be published if the law or a court order requires us to disclosure of such information. Disclosure of personal information is also possible in the event that it be necessary to confirm or support our General Terms and Conditions or other signed agreements. The same applies in relation to the storage of this information.

  No information will be published for our commercial benefit. Our employees and companies that provide services with which we have signed a cooperation agreement shall sign a confidentiality agreement to which they agree to respect the provisions of the Croatian Data Protection Act. All accesses to personal information by our employees is restricted to employees who need to access the information in question for the purpose of performing their duties in our company.

 3. DELETION

  The personal information we store about you is deleted in the following cases: if you withdraw your consent for the storage of your information; if knowledge of such information is no longer necessary to fulfill the purpose for which they were stored; or if their storage is prohibited due to other legal basis – except in cases where the legal period for retaining such information prohibits their deletion. In such situations, such information is exclude and are not deleted.

 4. INFORMATION

  When making an enquiry in writing, we will readily inform you concerning the information we store about you.

  We make every effort to ensure that all the technical and organisational measures to store your personal information have been made, and that such information is safe from unauthorised access. In an e-mail communication, we cannot guarantee that your data will be 100% secure; if you want to send us information confidentially, we recommend that you do so by postal service.

 5. COOKIES

  When you visit one of our webpages, we may decide to store information on your computer in the form of a cookie. A cookie is a small text file that is transferred to the user’s computer during visits to a website, and is then stored on the computer’s hard drive.

  Data stored in these cookies helps us to automatically identify the next time you visit our website, and it allows us to additionally adapt our products and services to our customers, such as for example, simpler menu options. Cookies help us to personalise the website based on your interests and help to store your passwords, so you do not have to re-enter it when you visit.

  A user can visit our website without using cookies. If you do not want them to your computer to recognise them when visiting, you can set up your computer not to store cookies on your hard drive by selecting “Do not accept cookies” in your browser settings. For specific details about how this functions, read the instructions provided by your web browser supplier. If you do not accept cookies, it may limit the functionality of our products and services.

 6. Naša Pravila zaštite privatnosti Uvjeti i odredbe nedavno su ažurirani, a stupaju na snagu 22. svibnja 2018. Pročitajte te dokumente u cijelosti kako biste bili sigurni da razumijete na koji način tvrtka Automotodrom  Grobnik  prikuplja, upotrebljava i otkriva vaše podatke. Pritisnite ispod za pregled ovog web-mjesta. Ako ste pročitali ova pravila i ne slažete se s njima, ili ne želite da se vaše informacije upotrebljavaju na taj način, zatvorite ovu stranicu. Za više informacija o načinu na koji ažurirati svoje informacije, pregledajte Pravila zaštite privatnosti.

  IZJAVA O PRIVATNOSTI

  Zahvaljujemo se na vašem interesu za naš portal na www.grobnik.hr kao i za našu kompaniju. Zaštitu vaših osobnih podataka koji su prilikom posjeta našem portalu prikupljeni, obrađeni i korišteni shvaćamo vrlo ozbiljno. Usvojili smo tehničke i organizacijske korake bismo osigurali da naša kompanija kao i naši vanjski pružatelji usluga poštuju odredbe Zakona o zaštiti podataka. U ovom dijelu naše stranice, želimo vas obavijestiti o opsegu, prirodi i namjeni prikupljanja i korištenja osobnih podataka koje podijelite s nama te o njihovoj obradi i primjeni.

  1. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

   “Osobni podaci” znače informacije o vama kao pojedincu. Oni uključuju pojedinosti kao što su ime, adresa, telefonski broj i e-mail adresa.

   Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez potrebe da ostavite bilo kakve osobne podatke – npr. kada jednostavno želite saznati više o našim uslugama klikom na odgovarajuće stranice. Na ovaj način bilježimo svako pristupanje našoj web stranici i svako preuzimanje datoteka pohranjenih na našim web stranicama. Tako evidentirani log zapisi se koriste za primjenu u internim sustavima i statistici. Naši log zapisi bilježe naziv datoteke kojima se pristupa, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, je li pristup bio uspješan, web preglednik i domenu koja se koristi za ovaj pristup. Ovaj proces ne prenosi nikakve osobne podatke s računala, a podaci koje sustav zabilježi se pohranjuju odvojeno od svih osobnih podataka koje nam date na raspolaganje. Također bilježimo IP adrese računala koja pristupaju našim stranicama.

   U nekim slučajevima, međutim, potrebno nam je vaše ime i adresa i ostali detalji kako bismo osigurali pružanje usluga koje zahtijevate. Ove ostale stavke osobnih podataka se evidentiraju i pohranjuju samo ako ste nam dobrovoljno dali takve informacije – npr. prilikom slanja upita, prilikom prijave na našim stranicama, slanjem upita i tako dalje.

   Možete povući svoj pristanak za korištenje vaših podataka u bilo kojem trenutku. Ako to želite učiniti, molimo da nas kontaktirate.

   

  1. SPECIFIČNA SVRHA, KORIŠTENJE I DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

   Ako nam date svoje osobne podatke, mi ćemo koristiti takve podatke samo da odgovorimo na vaše upite, da obradimo pitanja o našim uslugama ili kako bi vam se omogućio pristup informacijama i ponudama vezanim za pojedine stavke. Svako korištenje vaših podataka mora biti sukladno sa zakonom.

   Mi ćemo prikupiti, obraditi i koristiti osobne podatke koje ste nam pružili online isključivo u svrhe o kojima smo vas prethodno obavijestili. Vaši osobni podaci će se prenositi ili priopćiti trećim osobama samo ako je to nužno za obavljanje jedne od djelatnosti –usluge iz stavka 1.za koju ste zainteresirani. Takvim trećim stranama je zabranjeno korištenje osobnih podataka u druge svrhe.

   Osobne podatke o našim klijentima objavit ćemo ako se zakonom ili sudskim nalogom od nas zahtijeva objavljivanje tih podataka. Objavljivanje osobnih podataka također je moguće u slučaju da je to potrebno kako bi se potvrdili ili podržali naši Opći uvjeti poslovanja ili drugi sklopljeni ugovori. Isto vrijedi i u odnosu na pohranjivanje tih podataka.

   Nikakvi podaci neće se objaviti za naše komercijalne koristi. Naši zaposlenici i partneri koji za nas izvršavaju pojedinu uslugu a kojima smo sklopili ugovor o suradnji dužni su potpisati ugovor o povjerljivosti kojim pristaju na poštivanje odredbi hrvatskog Zakona o zaštiti podataka. Sav pristup osobnim podacima od strane naših zaposlenika je ograničen na zaposlenike kojima je potreban pristup podacima u pitanju u svrhu obavljanja svojih dužnosti u našoj kompaniji.

  2. BRISANJE

   Osobni podaci koje smo pohranili o vama brišu se u sljedećim slučajevima: ako povučete svoj pristanak za pohranu vaših podataka; ako poznavanje podataka više nije potrebno za ispunjavanje svrhe za koju su pohranjeni; ili ako je njihovo skladištenje zabranjeno drugom pravnom osnovom – osim u slučajevima kada zakonski rok za držanje takvih podataka zabranjuje brisanje istih. U takvoj situaciji ti se podaci isključuju a ne brišu.

  3. INFORMACIJE

   Prilikom podnošenja zahtjeva u pisanom obliku, rado ćemo vas obavijestiti o podacima koje smo pohranili o vama.

   Činimo sve napore kako bismo osigurali da su poduzete sve tehničke i organizacijske mjere za pohranu vaših osobnih podataka, da su oni sigurni od neovlaštenog pristupa. U e-mail komunikaciji, ne možemo jamčiti da će vaši podaci biti 100 % sigurni: ako nam želite poslati podatke u tajnosti, preporučujemo da to učinite putem pošte.

  4. KOLAČIĆI

   Kada posjetite neku od naših internetskih stranica, možda ćemo se odlučiti za pohranu podataka na računalu u obliku “kolačića”. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se prenosi na računalo korisnika tijekom posjeta web stranice, a zatim se pohranjuje na tvrdi disk računala.

   Podaci pohranjeni u tim kolačićima pomažu nam kako bismo vas automatski identificirali sljedeći put kada posjetite naše web stranice te nam omogućuju da su proizvodi i usluge dodatno prilagođeni našim korisnicima – kao što su na primjer jednostavnije opcije izbornika. Kolačići nam pomažu da personaliziramo web stranice prema vašim interesima, ili pomažu za pohranjivanje vaše lozinke, tako da ju ne morate unositi prilikom posjete.

   Korisnik može posjetiti naše web stranice bez korištenja kolačića. Ako ne želite da ih vaše računalo prepoznaje prilikom posjeta, možete podesiti vaše računalo da ne sprema kolačića na tvrdom disku odabirom opcije “Ne prihvaćaj kolačiće” u postavkama preglednika. Za posebne detalje kako to funkcionira, pročitajte upute od vašeg dobavljača web preglednika. Ako ne prihvaćate kolačiće, to može ograničiti funkcionalnost naših usluga.

  5. Strogo neophodni kolačići
   PH_HPXY_CHECKWordPressspremanje Vaših podataka za prijavu na Vašem računaludok se preglednik ne ugasi
   moove_gdpr_popupMoove GDPR cookie policyspremanje Vaših postavki kolačića1 godina
   Oglašivački kolačići i kolačići učinkovitosti
   _gaGoogle Analyticskoristi se za prepoznavanje korisnika2 godine
   _gat_gtag_{tracking code}Koristi se za ograničavanje zahtjeva. Prikuplja informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju Internet stranicu1 minuta
   _gidkoristi se za razlikovanje korisnika1 dan
  6. FACEBOOK

   Naša web stranica integrira dodatke s društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Možete prepoznati takve dodatke putem Facebook logotipa ili gumba “Like” na našoj web stranici. Za pregled Facebook programskih dodataka, molimo posjetite stranicu developers.facebook.com/docs/plugins/.

   Kada posjetite našu web stranicu na www.grobnik.hr, dodatak omogućuje izravnu vezu između preglednika i poslužitelja Facebook. U tom procesu, Facebook je obaviješten da ste vi – odnosno vaše računalo i IP adresa – posjetili našu stranicu.

   Ako kliknete na Facebook “Like” gumb kada ste prijavljeni u svoj Facebook račun, onda možete sadržaj naših stranica povezati sa svojim Facebook profilom. To omogućuje Facebooku da poveže posjet našim stranicama s vašim korisničkim računom. Izričito vas obavještavamo da, kao pružatelj ove web stranice, nemamo informacije o podacima koji su poslani Facebooku, ni o načinu na koji ih Facebook koristi. Za detaljnije informacije, pogledajte pravila o privatnosti Facebook na www.facebook.com/about/privacy/.

   Ako ne želite da Facebook poveže vaš posjet na naše web stranice s vašim Facebook računom, odjavite se prije toga s vašeg Facebook računa.

  7. LINKOVI

   Ova pravila o privatnosti ne odnose se usluge koje nude druge tvrtke ili pojedinci, uključujući proizvode ili web stranice.

   Kada nudimo linkove, trudimo se osigurati da ti linkovi odražavaju naše Uvjete korištenja i naše sigurnosne standarde. Međutim, ne možemo utjecati na druge pružatelje usluga i prisiliti ih da poštuju naša pravila o privatnosti i sigurnosne standarde. U skladu s tim, pogledajte web stranice tih drugih pružatelja usluga a posebice pravila o privatnosti objavljene na njihovim web stranicama.

  8. PROMJENE UVJETA NAŠIH PRAVILA O PRIVATNOSTI

   Zadržavamo pravo na promjenu naše sigurnosne politike i sustava zaštite podataka u slučajevima kada tehnološki napredak to čini nužnim. U takvim slučajevima, također ćemo revidirati uvjete o privatnosti. Stoga vas molimo da uvijek pročitate našu najnoviju verziju politike privatnosti.

  9. DJECA I MLADI

   Kao opće pravilo, osobe mlađe od 18 godina ne smiju nam dijeliti nikakve osobne podatke bez pristanka roditelja ili skrbnika. Osim toga, izričito izjavljujemo da mi ne zahtijevamo, niti prikupljamo niti dijelimo osobne podatke trećim stranama koji se odnose na djecu i mlade.

  10. ODGOVORNA OSOBA / PRAVO NA ODBIJANJE / KONTAKT OPCIJA

  U svakom trenutku možete povući svoj pristanak za prikupljanje i pohranu vaših osobnih podataka. Također nas možete kontaktirati ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našim pravilima o privatnosti ili ako želite ispraviti ili izbrisati vaše osobne podatke.

 7. FACEBOOK

  Our website integrates plug-ins from the social network site Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. You can identify such plug-ins via the Facebook logo or the “Like” button on our website. To view the Facebook plug-ins, please visit developers.facebook.com/docs/plugins/.

  When you visit our web site at www.grobnik.hr, the plug-in provides a direct link between the browser and the Facebook server. In the process, Facebook is informed that you or your computer and IP address have visited our site.

  If you click on the Facebook “Like” button when you are logged into your Facebook account, you can link content from our site to your Facebook profile. This allows Facebook to link a visit to our site with your user account. We expressly inform you that, as the provider of this website, we have no information about the data sent to Facebook, nor as to how it is used by Facebook. For more information, see the Facebook’s privacy policies at www.facebook.com/about/privacy/.

  If you do not want Facebook to connect your visit to our website with your Facebook account, sign out beforehand from your Facebook account.

 8. CHANGES TO CONDITIONS OF OUR PRIVACY POLICY

  We reserve the right to make changes to our security policy and data protection system in cases where technological advances seem necessary. In such cases, we will also revise the terms of privacy. Therefore, we kindly request that you always read the latest version of the our privacy policy.

 9. LINKS

  This privacy policy does not apply to services offered by other companies or individuals, including products or websites.

  When we offer links, we endeavor to ensure that these links reflect our Terms of Use and our security standards. However, we cannot influence other providers and force them to respect our privacy and security standards. Accordingly, see the website of the other service providers and in particular the privacy policy posted on their website.

 10. CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

  As a general rule, persons under 18 are not allowed us to share any personal information without the consent of a parent or guardian. Furthermore, we explicitly declare that we do not require nor collect or share personal information to third parties relating to children and young people.

 11. AUTHORIZED PERSON / RIGHT TO REFUSE / CONTACT OPTIONS

You can withdraw at any time your consent to the collection and storage of your personal information. You can also contact us if you have any questions regarding our privacy policy or if you want to correct or delete such information.